Физика

за сваког по нешто

Јачина гравитационог поља

Преузми Word документ

У простору око сваког тела постоји гравитационо поље. Што је маса тела већа, то ће гравитационо поље бити јаче.

Гравитационо поље је преносилац гравитационе интеракције (привлачења) између тела.

Једна од основних величина којима се описује гравитационо поље је јачина гравитационог поља. Обично се обележава словом G.

Гравитационо поље не делује непосредно на наша чула, па не можемо да региструјемо његово постојање на тај начин. Постојање гравитационог поља може да се уочи на основу његовог деловања на друга тела. Ако се у неку тачку простора унесе тело, гравитационо поље ће се испољавати тако што ће деловати на то тело привлачном силом.

За испитивање особина гравитационог поља користи се такозвано пробно тело. То је тело занемарљивих димензија и довољно мале масе да својим присуством односно својим гравитационим пољем не утиче значајно на поље које се испитује.

2016-03-25_10-14-13

На основу јачине гравитационе силе (која може да се мери) која делује на пробно тело могу да се изведу закључци о јачини гравитационог поља.

Јачина гравитационог поља у некој тачки једнака је количнику гравитационе силе која у тој тачки делује на тело и масе тог тела.

\overrightarrow{G}=\frac{\overrightarrow{F}}{m_{0}}

Јачина гравитационог поља у некој тачки бројно је једнака јачини силе која у тој тачки делује на тело јединичне масе.

Мерна јединица за јачину гравитационог поља је

[G]=\frac{N}{kg}

Јачина гравитационог поља је векторска величина. Има исти правац и смер као гравитациона сила у тој тачки.

Јачина гравитационог поља материјалне тачке (тело масе m и занемарљивих димензија) и хомогене кугле масе m на растојању r од центра кугле je:

[G]=\gamma \frac{m}{r^{2}}

Ако димензије тела нису мале у односу на растојање на коме се одређује јачина гравитационог поља тада се израчунавање врши тако што се узима у обзир допринос сваког делића тела.

Принцип суперпозиције:

Ако се у простору у коме испитујемо гравитационо поље тела m1 налази још једно тело масе m2, тада је јачина укупног гравитационог поља у некој тачки простора једнака векторском збиру појединачних јачина гравитационих поља ових тела.

2016-03-25_10-33-16

Бестежинско стање Њутнов закон гравитације