Физика

за сваког по нешто

Момент импулса

Преузми Word документ

Транслаторно кретање – стање кретања тела повезано са његовом брзином.

Брзина кретања тела мења се при деловању силе. Уочили смо да промена стања кретања тела не зависи само од брзине којом се креће тело, већ и од масе тела. Теже је променити брзину телу које има већу масу.

Да би се на одговарајући начин описало стање кретања тела, мора да се узме у обзир и податак о маси. Због тога је уведена физичка величина која је једнака производу брзине и масе и која се назива импулс.

Ротационо кретање – стање кретања тела повезано са његовом угаоном брзином.

Пример: два идентична диска, направљена од различитих материјала

  • теже ће се заротирати диск веће масе када се на њих делује истом тангенцијалном силом на обод диска (исти момент силе)

Како ће се променити угаона брзина тела при деловању момента силе зависи од инертности тела при ротацији. Теже ће се променити угаона  брзина ако је тело инертније при ротацији, односно ако му је већи момент инерције. Због тога се (као и код транслаторног кретања) уводи нова физичка величина која је једнака производу угаоне брзине тела и његовог момента инерције у односу на дату осу ротације, која се назива момент импулса. Момент импулса се обележава словом L.

\overrightarrow{L}=I\overrightarrow{\omega}

Момент импулса је векторска величина.

  • интензитет – једнак производу интензитета угаоне брзине и момента инерције
  • правац и смер – исти као правац и смер вектора угаоне брзине

Момент импулса материјалне тачке (односно малог тела) која се креће по кружној путањи полупречника r:

2016-02-21_22-19-42

L=I\omega                        I=mr^{2}

L=mr^{2}\omega                        v=r\omega

L=mvr                        p=mv

L=pr

Мерна јединица за момент импулс:

[L]=\frac{kgm^{2}}{s}  килограм пута метар на квадрат у секунди

 Момент инерције Основни закон динамике ротације