Физика

за сваког по нешто

Закон одржања момента импулса

Преузми Word документ

Како ће се променити угаона брзина тела при деловању момента силе зависи од инертности тела при ротацији. Теже ће се променити угаона  брзина ако је тело инертније при ротацији, односно ако му је већи момент инерције. Због тога се (као и код транслаторног кретања) уводи нова физичка величина која је једнака производу угаоне брзине тела и његовог момента инерције у односу на дату осу ротације, која се назива момент импулса. Момент импулса се обележава словом L.

\overrightarrow{L}=I\overrightarrow{\omega}

Момент импулса је векторска величина.

  • интензитет – једнак производу интензитета угаоне брзине и момента инерције
  • правац и смер – исти као правац и смер вектора угаоне брзине

Момент импулса материјалне тачке (односно малог тела) која се креће по кружној путањи полупречника r:

2016-02-21_22-19-42

Мерна јединица за момент импулс:

[L]=\frac{kgm^{2}}{s}  килограм пута метар на квадрат у секунди

 

Основни закон динамике може да се формулише и у следећем облику:

\overrightarrow{M}=\frac{\triangle\overrightarrow{L}}{\triangle t}

Промена момента импулса у јединици времена једнака је моменту силе која делује на тело.

 

У изолованом физичком систему момент спољашњих сила је једнак нули. Па ће у складу са основним законом динамике ротације и промена момента импулса система бити једнака нули.

\overrightarrow{M}=0             \triangle \overrightarrow{L}=0

па је:

\overrightarrow{L}=const

I\overrightarrow{\omega}=const

 

Закон одржања момента импулса:

Ако је резултујући момент силе који делује на физички систем једнак нули, укупан момент импулса система је константан током времена.

 

Када се момент инерције смањује повећава се угаона брзина и обрнуто.

 

Напомена: Укупна сила која делује на тело (односно ситем) може бити различита од нуле, а да момент буде једнак нули. Пример: Сунце делује на Земљу гравитационом силом која пролази кроз центар Земље, па је момент силе којим Сунце делује на Земљу једнак нули.

Значи, овај закон може да се примени и у неизолованим системима ако је резултујући момент силе једнак нули.

 


Додатак:

 

 

 

 

Еластични и нееластични судари Закони одржања