Физика

за сваког по нешто

Електрично поље

Преузми Word документ

У простору око наелектрисаног тела делује електрично поље. Узајамно деловање (привлачење или одбијање) наелектрисаних тела остварује се посредством електричног поља. Електрично поље делује електричним силама на свако наелектрисано тело које се налази у њему.

Ако се наелектрисана честица нађе у електричном пољу на њу ће деловати електростатичка сила.

Физичка величина која описује електрично поље се назива се јачина електричног поља.

E=\frac{F}{q_{0}}

E – јачина електричног поља

q_{0} – количина наелектрисања

F – електрична сила

Јачина електричног поља у некој тачки бројно је једнака електричној сили којом то поље делује на јединичну количину наелектрисања тела које се налази у тој тачки.

Јединица за мерење јачине електричног поља:

\frac{N}{C}        њутн по кулону

Јачина електричног поља је векторска величина – правац и смер се поклапају са правцем и смером електричне силе (која би деловала на позитивно наелектрисање када би се нашло у тој тачки).

\overrightarrow E=\frac{\overrightarrow F}{q_{0}}

2016-02-22_21-06-34

Означимо са q  количину наелектрисања која је извор поља, а са q0 налектрисање које се налази у том пољу. Интензитет силе, којом ова два наелектрисања међусобно делују, је F=k\frac{qq_{0}}{r^{2}}. Тада је интензитет јачине електричног поља које ствара наелектрисање q  једнак:

E=\frac{k\frac{qq_{0}}{r^{2}}}{q_{0}}

E=k\frac{q}{r^{2}}    \rightarrow    E=\frac{1}{4\pi \epsilon_{0}}\frac{q}{r^{2}}

где је:

E – јачина електричног поља,

q количина наелектрисања која је извор поља,

r – растојање од извора поља

Електрично поље се графички приказује помоћу линија поља. Линије електричног поља су замишљене линије које се поклапају са правцем деловања сила електричног поља.

За смер линија електричног поља по договору је узет смер кретања позитивног наелектрисања у том пољу.

elektricno polje 3

Линије електричног поља код позитивно наелектрисаног тела имају смер од тела, а код негативно нелектрисаног тела ка телу.

Електрично поље је јаче у деловима простора где су линије поља гушће, а слабије је где су линије поља ређе.

  • гушће – ближе извору поља
  • ређе – на већим удаљеностима од извора

2016-02-22_21-20-29

Електрично поље између две паралелне равномерно наелектрисане плоче наелектрисане истим количинама наелектрисања супротног знака:

elektricno polje 2

Линије електричног поља електричног поља између две паралелне наелектрисане плоче су паралелне и равномерно распоређене. То значи да је јачина електричног поља иста у свакој тачки простора међу плочама. Овакво електрично поље је хомогено електрично поље.

 

Електрична поља тачкастих наелектрисања

Кликни и започни
Електрично поље

Кликни и започни
 Кулонов закон Рад у електричном пољу