Физика

за сваког по нешто

Електрична отпорност и везивање отпорника

Преузми Word документ

Приликом кретања наелектрисаних честица кроз проводник, долази до њиховог међусобног сударања, а сударају се и са јонима кристалне решетке. Ово деловање смањује брзину усмереног кретања наелектрисаних честица, што утиче на јачину електричне струје у проводнику.

То значи да наелектрисане честице наилазе на отпор – електрични отпор при кретању кроз проводник.

На основу експеримената дошло се до закључка да електрична отпорност проводника зависи од дужине проводника, површине попречног пресека проводника и материјала (супстанце) од које је проводник направљен.

Електрична отпорност означава се словом R (resistant-отпор).

R=\rho \frac{l}{S}

R – електрична отпорност

\rho – специфична отпорност

l – дужина проводника (метар m)

S – површина попречног пресека проводника (метар квадратни m2)

 

Електрична отпорност проводника сразмерана је његовој специфичној отпорности и дужини, а обрнуто сразмеран површини попречног пресека.

Мерна јединица за електричну отпорност је ом (\Omega).

 

Јединица за специфичну отпорност:

\rho=R \frac{S}{l}

[\rho]=\Omega\frac{m^{2}}{m}

[\rho]=\Omega m

\Omega m  –  омметар

Специфична отпорност је електрична отпорност проводника дужине 1m и попречног пресека 1m2 на температури од 200C.

 

Поред специфичне отпорности, за описивање електричних особина супстанце користи се и специфична проводност. Специфична проводност се обележава грчким словом \sigma.

\sigma=\frac{1}{\rho}

Мерна јединица за електричну проводност је сименс (S).

 

Често је у пракси потребно мењати јачину електричне струје. Најједноставније је то урадити променом отпорности. Променом отпорности у електричном колу мења се и јачина електричне струје која протиче кроз њега.

Уређаји помоћу којих може да се мења електрична отпорност, а тиме и електрична струја у колу називају се отпорници.

Отпорници се израђују од материјала са великом специфичном отпорношћу.

Врсте отпорника:

  • стални – имају сталну вредност отпорности

2016-04-16_13-52-12

  • променљиви – електрична отпорност може да се мења

2016-04-16_13-53-08

 

 

 

 

ВЕЗИВАЊЕ ОТПОРНИКА

 

Електрично коло са једним потрошачем – отпорником:

2016-04-16_13-59-31

У електричном колу може да се нађе већи број потрошача-отпорника који су међусобно повезани.

Та веза може бити:

  • редна

2016-04-16_14-01-47

  • паралелна

2016-04-16_14-02-10

  • мешовита

2016-04-16_14-02-31

Укупна отпорност зависи од тога како су везани потрошачи (отпорници).

 

Редна веза – један отпорник везан за други

2016-04-16_14-05-46

\varphi_{A} – електрични потенцијал тачке А

\varphi_{B} – електрични потенцијал тачке В

\varphi_{C} – електрични потенцијал тачке C

Напон – разлика потенцијала:

  • између тачака А и В U_{1}=\varphi_{B}-\varphi_{A}
  • између тачака B и C U_{2}=\varphi_{C}-\varphi_{B}

– разлика потенцијала између тачака A и C (U) једнак је разлици потенцијала између тачака A и B (U1) и тачака B и C (U2)

U=U_{1}+U_{2}

– укупна отпорност између тачака A и С – Re – еквивалентна отпорност

U_{1}=IR_{1}     U_{2}=IR_{2}     U=IR_{e}

IR_{e}=IR_{1}+IR_{2}

R_{e}=R_{1}+R_{2}

Еквивалентна (укупна) отпорност редно везаних отпорника једнака је збиру њихових отпорности.

Пралелна веза

У пракси се често користе разграната струјна кола. Овакво струјно коло има чворове у којима се струја грана односно сакупља.

2016-04-16_14-15-36

Закон одржања наелектрисања за тачке гранања -количина наелектрисања која доспева у тачку гранања за време t једнака је количини наелектрисања која напушта ту тачку.

q=q_{1}+q_{2}

It=I_{1}t+I_{2}t

I=I_{1}+I_{2}

I Кирхофово правило:

Збир јачина електричних струја које утичу у један чвор електричног кола једнак је збиру електричних струја које из њега истичу.

 

I=\frac{U}{R_{e}}     I_{1}=\frac{U}{R_{1}}     I_{2}=\frac{U}{R_{2}}

– укупна отпорност између тачака B и С – Re – еквивалентна отпорност

\frac{U}{R_{e}}=\frac{U}{R_{1}}+\frac{U}{R_{2}}

\frac{1}{R_{e}}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}

Реципрочна вредност еквивалентне отпорности паралелне везе отпорника једнака је збиру реципрочних вредности појединих отпорности.

 

 

Омов закон за проводник Џул-Ленцов закон