Физика

за сваког по нешто

Рад при ширењу гаса

Преузми Word документ

Посматрамо идеални гас затворен у цилиндру са клипом. Вршење рада може да се оствари на два начина:

  • померањем клипа на горе, при чему сматрамо да је тај рад извршио сам гас, тако што је притиском на клип изазвао његово померање увис;
  • померањем клипа на доле, при чему рад над гасом врши нека спољашња сила.

rad gasa 1

Разматраћемо случај када се клип помера на горе тј. случај када рад врши гас затворен у цилиндру.

h1 – почетна висина клипа

h2 – висина клипа након померања

V1 – почетна запремина гаса

V2 – запремина коју заузима гас након померања клипа

\triangle h=h_{2}-h_{1} – промена висине

\triangle V=V_{2}-V_{1} – промена запремине

Померање клипа увис извршила је сила притиска  F  којом гас делује на клип навише. Пошто је механички рад је једнак производу силе и помераја, то се је у овом случају:

A=F\triangle h

Притисак гаса на клип је једнак:

p=\frac{F}{S}

F=pS

где је  S површина клипа.

Заменом у формулу за рад добија се:

A=pS\triangle h

Пошто је је промена запремине:

\triangle V=S\triangle h

Добија се формула за рад:

A=p\triangle V

Услов под којим је изведена ова формула је да је притисак гаса током померања клипа сталан (p=const), па је процес изобарски.   Приликом израчунавања механичког рада подразумева се да је сила стална. У овом случају сила притиска треба да буде стална (што захтева сталан притисак гаса), јер ако би сила притиска била променљива морали бисмо користимо њену средњу вредност.

У случају ширења гаса позитиван, док би рад у случају сабијања гаса био негативан. Ово је лако разјаснити ако се узме у обзир да је у случају ширења промена запремине  позитивна (\triangle V>0) зато што је крајња запремина гаса V2 већа од почетне V1 па се њиховим одузимањем  добија позитиван резултат. Насупрот томе када се гас сабија промена запремине је негативна (\triangle V<0)зато што је крајња запремина мања од почетне.

Процес ширења гаса приказати на p-V дијаграму:

rad gasa 2

Поште је разматран процес при сталном притиску гаса, график је права линија паралелна са хоризонталном осом.

Како је:

A=p\triangle V

извршени рад гаса je једнак површини правоугаоника између графика и V-осе, а лево и десно ограниченим почетном и крајњом запремином V1 и V2.

У општем случају, за сваки процес, важи:

Да би гас вршио рад, мора да се промени његова запремина. Рад гаса је позитиван при ширењу, а негативан при сабијању. Ако је запремина гаса константна, рад гаса је једнак нули.


Додатак:

Топлотна размена и количина топлоте Први принцип термодинамике