Физика

за сваког по нешто

Одбијање и преламање таласа

Преузми Word документ

Када талас наиђе на граничну површину између две средине у којима су брзине простирања таласа различите, део таласа се одбија (рефлектује) од граничне површине, а други део прелази у другу средину са промењеном брзином при чему се прелама (рефрактује).

Овакво понашање таласа може да се објасни на основу Хајгенсовог принципа. Овим принципом могу да се објасне и многе друге појаве везане за таласе.

Хајгенсов принцип (1690. године):

Свака тачка средине до које је дошао талас постаје извор сферних таласа који се шире на све стране подједнако.

Објашњење помоћу таласа на води:

 • препрека има један отвор (димензије отвора су мале у поређењу са таласном дужином таласа) – иза препреке се шири кружни таласа – отвор се понаша као извор таласа

hajgensov princip 1

hajgensov princip 6   hajgensov princip 4

hajgensov princip 3

 • препрека има више отвора – талас се иза препреке шири као да препреке нема

hajgensov princip 2

Свака тачка постаје извор нових таласа који се поништавају у свим правцима осим у правцу простирања таласа и на тај начин постаје нови талас, који је исти као и талас пре препреке.

 

Одбијање таласа

Када талас наиђе на препреку (граничну површину између две средине) он се одбија.

2017-01-13_12-01-34

Закон одбијања таласа – При одбијању таласа важи:

 • упадни угао једнак одбојном углу
 • упадни зрак, нормала и одбојни зрак леже у истој равни

 

Објашњење:

Посматрамо раван талас ограничен са два упадна зрака, који долази до граничне површине под углом a. Таласни фронт је приказан помоћу дужи која је нормална на оба зрака.

2017-01-13_12-03-45

Први зрак пада у тачку А, а други зрак у тачку B. Када зрак 1 стигне у тачку А, зрак 2 је стигао тек у тачку C. Таласни фронт је одређен овим тачкама.  Док зрак 2 прелази растојање CB, из тачке А се шири талас (по Хајгенсовом принципу – свака тачка погођена таласом постаје извор новог сферног таласа).  Пошто се одбијени талас креће истом брзином као и упадни талас може се закључити да је полупречник Хајгенсове полусфере  једнак растојању CB у тренутку када зрак 2 стигне у тачку B.  Одбијени таласни фронт  DB се добија када се из тачке B повуче тангента на Хајгенсову полусферу. Притом одбијени зраци   1′  и  2′  нормани на одбијени таласни фронт.

Посматраћемо правоугле троуглове: \Delta ABC и \Delta ABD :

 • дуж AB је заједничка хипотенуза ових труглова
 • катете су BC =  AD (пређени путеви за исто време у истој средини)
 • углови \angle C =   \angle D су прави

На основу овога може да се закључи да су троуглови подударни

\Delta ABC\cong \Delta ABD

пошто су углови \angle A тругла \Delta ABD и \angle B троугла \Delta ABC једнаки, тада је:

\alpha = \beta

 

Преламање таласа

Преламање (рефракција) таласа настаје увек када талас дође на граничну површину две средине у којима је простире различитим брзинама. Пошто се мења брзина простирања таласа, долази и до промене правца простирања. Тада кажемо да се талас преломио на граничној површини између две средине.

 • брзина простирања таласа у првој средини већа

2017-01-13_12-15-22

 • брзина простирања таласа у другој средини већа

2017-01-13_12-16-46

Објашњење:

Посматрамо раван талас ограничен са два упадна зрака, који долази до граничне површине под углом a. Таласни фронт је приказан помоћу дужи која је нормална на оба зрака. Талас се у првој средини простире брзином v_{1} , а другој брзином v_{2}  (v_{1}> v_{2} ).

2017-01-13_12-19-49

Када зрак 1 стигне на граничну површину (у тачку А), зрак 2 је у тачки С. Ове две тачке одређују упадни таласни фронт  АС.  Тачка А постаје извор нових елементарних таласа. Ови таласи се простиру брзином v_{2}  у другој средини. Док зрак 2 пређе растојање СВ брзином  v_{1} , зрак 1 се шири у доњој средини и прелази путу АD.

Пошто је v_{1}> v_{2}  тада је CB>AD.

Преломни таласни фронт BD настаје када се повуче тангента из тачке B на Хајгенсову полусферу.  Преломљени зраци  1′  и  2′  су нормални на преломни таласни фронт.

На основу овог разматрања може да се закључи да преломни угао \gamma  мањи од упадног угла \alpha  .

Посматраћемо два правоугла троугла \Delta ABC и \Delta ABD .

 • у \Delta ABC  угао код темена  А је једнак упадном углу \alpha   зато што су то углови са међусобно нормалним крацима.
 • у \Delta ABD  угао код темена  B је једнак преломном углу \gamma   зато што су то углови са међусобно нормалним крацима.

Из \Delta ABC :    sin\alpha =\frac{CB}{AB}

а из \Delta ABD :   sin\gamma =\frac{AD}{AB}

Пошто је:  CB=v_{1} \Delta t  и  AD=v_{2} \Delta t

\frac{sin\alpha}{sin\gamma}=\frac{\frac{CB}{AB}}{\frac{AD}{AB}}

\frac{sin\alpha}{sin\gamma}=\frac{CB}{AD}

\frac{sin\alpha}{sin\gamma}=\frac{v_{1}\Delta t}{v_{2}\Delta t}

\frac{sin\alpha}{sin\gamma}=\frac{v_{1}}{v_{2}}

Закон преламања таласа – При преламању таласа важи:

 • синуси упадног и преломног угла односе се као брзине таласа у тим срединама
 • упадни зрак, нормала и преломни зрак леже у истој равни

Значење првог става закона переламања је следеће:  ако талас прелази из средине у којој је бржи у средину у којој је спорији преломиће се ка нормали (\alpha > \gamma )  и ако талас прелази из средине у којој је спорији у средину у којој је бржи преломиће се од нормале (\alpha < \gamma ).

 

 

 

 

 Енергија и интензитет таласа Суперпозиција таласа