Физика

за сваког по нешто

Фарадејев закон

Преузми Word документ

При кретању проводника у хомогеном магнетном пољу у њему се индукује електромоторна сила.

\varepsilon_{i}=Blv

Посматрамо затворену правоугаону струјну контуру, чију једну страну представља покретни метални проводник.

faradejev-zakon

Метални проводник се  помера сталном брзином у хомогеном магнетном пољу. Због померања проводника мења се површина контуре кроз коју пролазе линије магнетног поља. За време \Delta t проводник се помери за \Delta s, па је брзина проводника:

v=\frac{\Delta s}{\Delta t}

\varepsilon_{i}=Bl\frac{\Delta s}{\Delta t}

површина: \Delta S=l\Delta s

\varepsilon_{i}=\frac{B\Delta S}{\Delta t}

промена магнетног флукса: \Delta \Phi =B\Delta S

\varepsilon_{i}=\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}

Према Ленцовом правилу, индукована електрична струја, односно индукована електромоторна сила има такав смер да се својим магнетним пољем супротставља појави која је изазива. Знак електромоторне силе је супротан знаку промене флукса, па је:

\varepsilon_{i}=-\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}

Индукована електромоторна сила бројно је једнака брзини промене магнетног флукса, а деловањем се супротставља узроку индукције.

Фарадејев закон у овом облику може да се примени и за затворену струјну контуру коју чини један намотај. Ако затворена струјна контура има n намотаја Фарадејев закон може да се напише у следећем облику:

\varepsilon_{i}=-n\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}

Фарадајев закон је универзалан и не зависи од начина који су довели до промене флукса. До промене флукса долази због промене магнетне индукције (\Delta \Phi =\Delta B \cdot  S) или због промене површине (\Delta \Phi =B\Delta \cdot S). Промена флукса може да настане кретањем магнета или  проводника са струјом у односу на неку затворену контуру, променом јачине струје у примарном колу, кретањем затворене контуре или променом облика те контуре у спољашњем магнетном пољу…

 

 

 

 Ленцово правило Узајамна индукција