Физика

за сваког по нешто

Омов закон за RLC коло

Преузми Word документ

Разматрали смо случајеве када се у колу наизменичне струје налази само једна од три врсте отпорности. Сада ћемо анализирати струјно  коло у коме се налазе све три врсте отпорности и то редно везане.

rlc-kolo

Пошто су сви елементи редно везани тренутна вредност струје је иста у свим деловима кола. Тренутна вредност напона на крајевима везе је:

u=u_{R}+u_{L}+u_{C}

Кроз цело коло, тј. кроз све отпорнике протиче иста струје максималне јачине .

На сваком од појединачних отпорника се јавља пад напона максималне вредности:

U_{0R} – на термогеном отпору

U_{0L} – на индуктивном отпору

U_{0C} – на капацитивном отпору

rlc-1

Уочили смо да се максималне вредности напона на појединим елементима не постижу истовремено (постоји фазна разлика међу њима). Због тога максимална вредност напона у колу није једнака збиру појединачних максималних вредности.

За проучавање фазног односа наизменичне струје и одговарајућег напона може да се користи метод ротирајућег вектора.

rlc-2

U_{0}^{2}=U_{0R}^{2}+\left (U_{0L}-U_{0C}  \right )^{2}

U_{0}=\sqrt{U_{0R}^{2}+\left (U_{0L}-U_{0C}  \right )^{2}}

U_{0R}=I_{0}R            U_{0L}=I_{0}X_{L}            U_{0C}=I_{0}X_{C}

Укупна отпорност овог кола наизменичне струје назива се импеданса, а обележава се словом Z.

 

Омов закон:

I_{0}=\frac{U_{0}}{Z}          I_{ef}=\frac{U_{ef}}{Z}

U_{0}=I_{0}Z

I_{0}Z=\sqrt{\left (I_{0}R  \right )^{2}+\left (I_{0}X_{L}-I_{0}X_{C}  \right )^{2}}

Z=\sqrt{R^{2}+\left (X_{L}-X_{C}  \right )^{2}}

Z=\sqrt{R^{2}+\left ( L\omega -\frac{1}{C\omega } \right )}

На основу ове формуле може да се закључи да се у колу са сталним вредностима R, L и C јачина струје мења са променом фреквенције наизменичне струје.

 

Реактивна отпорност (реактанција)X=X_{L}-X_{C}

 

Минимална импеданса – максимална јачина електричне струје:

Да би импенданса, у колу наизменичне струје са редном везом све три врсте отпора, била минимална потребно је да се индуктивни и капацитивни отпор пониште у изразу. То је могуће ако је:

X_{L}=X_{C}

тада је:

Z_{min}=\sqrt{R^{2}}

Z_{min}=R

За случај када је импенданса минимална каже се да је коло наизменичне струје “у резонанцији“. Из услова за минималну импендансу, добија се:

X_{L}=X_{C}

L\omega =\frac{1}{C\omega }

\omega^{2} =\frac{1}{LC}

\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}

пошто је:  \omega =2\pi f

f =\frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}

пошто је:  T=\frac{1}{f}

T =2\pi \sqrt{LC}            Томсонова формула

 

Фазна разлика (\varphi) струје и напона:

tg\varphi=\frac{U_{0L}-U_{0C}}{U_{0R}}

tg\varphi=\frac{I_{0}X_{L}-I_{0}X_{C}}{I_{0}R}

tg\varphi=\frac{X_{L}-X_{C}}{R}

tg\varphi=\frac{L\omega -\frac{1}{C\omega} }{R}

Додатак:

cos\varphi =\frac{U_{0R}}{U_{0}}

cos\varphi =\frac{I_{0}R}{I_{0}Z}

cos\varphi =\frac{R}{Z}

 

 

Отпорности у колу наизменичне струје Снага наизменичне струје