Физика

за сваког по нешто

Мерење времена

 
Време је физичка величина којом се описује:

  • када се нешто десило
  • колико је трајао догађај

Време се означава малим словом t.

Основна јединица за мерење времена је секунда (s).

 

Веће јединице:

минут             1 min = 60s

час                  1h = 60 min = 60 * 60s = 3600 s

дан                  1 dan = 24 h = 24 * 60 min = 24 * 60 * 60s = 24 * 3600s = 86 400 s

 

Мање јединице:

милисекунда             1 ms = 0,001s

микросекунда           1 \mus = 0,000001 s

 

vreme

 

Појмови:

временски тренутак – када се нешто догодило
пример: час је почео у 8.00

временски интервал – колико је трајао догађај
пример: час траје 45 минута.

 

Пример: Аутобус је кренуо из Београда у t_{1}=10h, а у Ниш је дошао у t_{2}=13h. Колико је трајало путовање од Београда до Ниша?

временски тренутак: t_{1}=10h, t_{2}=13h

временски интервал: \triangle t =t_{2}-t_{1}=13h-10h=3h

 

За мерење времена користе се часовници, а за прецизније мерење хронометри.

За одређивање временског интервала користи се метроном.

 

 

Мерење запремине Мерила и мерни инструменти