Физика

за сваког по нешто

Деловање две силе на тело дуж истог правца

У многим случајевима на једно тело истовремено делује неколико сила.

Пример: Деда и репа

Најједноставнији пример јесте када на неко тело делују две силе дуж истог правца. Силе које делују у истом правцу су колинеарне силе.

Када на једно дело истовремено делује неколико сила, деловање свих тих сила може да се замени деловањем само једне силе која назива се резултујућа сила (резултанта). Силе које она замењује називају се компоненте.

Поступак одређивања резултанте посматраних сила назива се слагање сила.

 

Пример: две силе делују у истом правцу и смеру

2016-03-05_23-10-02

F_{1}=2N

F_{1}=3N

F_{R}=F_{1}+F_{2}

F_{R}=2N+3N

F_{R}=5N

Резултанта (резултујућа сила)

  • има исти правац и смер као и њене компоненте
  • бројна вредност (јачина) је једнак збиру бројних вредности компоненти

 

Пример: две силе делују у истом правцу а у супротним смеровима

2016-03-05_23-19-00

F_{1}=2N

F_{1}=3N

F_{R}=F_{2}+F_{1}

F_{R}=3N-2N

F_{R}=1N

Резултанта (резултујућа сила)

  • има смер јаче силе
  • бројна вредност (јачина) је једнак разлици бројних вредности компоненти

Ако компонетне имају исту бројну вредност и исти правац,  а супротне смерове, њихова резултанта је једнака нули.

Често се догађа да тело остаје у стању мировања иако на њега делује више сила. У том случају се каже да су силе у равнотежи.

Под равнотежом се не подразумева само стање мировања тела. Равнотежа сила може да буде и код тела које се креће ако силе које делују на њега не мењају брзину тела. (равномерно праволинијско кретање).

 

Тело је у равнотежи ако је резултанта свих сила које на њега делују једнака нули.

 

Услове равнотеже тела проучава област физике статика.

 

 

 

Појам и врсте равнотеже