Физика

за сваког по нешто

Равномерно праволинијско кретање

Дужина

Дужина – јединица за мерење дужине је метар m

Већа јединицa:

километар (km)         1km=1000m               1m=0,001km

 

Време

Време – јединица за мерење времена секунда

Веће јединице:

минут             1 min = 60s

час                  1h = 60 min = 60 * 60s = 3600 s

 

Шта је механичко кретање?

Промена положаја тела у односу на друга тела зове се механичко кретање.

 

Како се назива тело у односу на које се посматра кретање?

Тело у односу на које се посматра кретање других тела назива се упоредно или референтно тело.

 

Шта је путања тела или трајекторија?

Стварна или замишљена линија по којој се тело креће зове се путања тела или трајекторија.

 

Шта је пређени пут?

Део путање који тело пређе за одређено време је пређени пут.

 

Врсте кретања:

– према облику путање: праволинијско и криволинијско

– према дужини путева које тело пређе за исто време: равномерно и променљиво

 

Шта је материјална тачка?

Да би се лакше проучило механичко кретање тело се најчешће замењује једном тачком – материјална тачка. То је могуће у случајевима када тела прелазе пут много већи од својих димензија.

 

За које кретање може да се каже да је равномерно?

Тело се креће равномерно ако по правој путањи прелази једнаке путеве у једнаким временским интервалима.

 

РАВНОМЕРНО ПРАВОЛИНИЈСКО КРЕТАЊЕ

ФИЗИЧКА ВЕЛИЧИНА ОСНОВНА ЈЕДИНИЦА
НАЗИВ ОЗНАКА НАЗИВ ОЗНАКА
пређени пут s мета m
време t секунда s
брзина v метар у секунди  \frac{m}{s}

 

v=\frac{s}{t}     s=vt     t=\frac{s}{v}

 

Јединице:

пређени пут     метар (m), километар (km)

време              секунда (s), минут (min), час (h)

брзина             метар у секунди ( \frac{m}{s}), километар на час (\frac{km}{h})

 

 

Средња брзина

Средња брзина кретања тела одређује се као количник укупног пређеног пута и укупног времена кретања.

v_{sr}=\frac{s_{u}}{t_{u}}

v_{sr}=\frac{s_{1}+s_{2}+s_{3}...}{t_{1}+t_{2}+t_{3}...}

 

 

 

  Сила као узрок промене стања тела и инертност тела