Физика

за сваког по нешто

Електрично поље

Презентација

Ако тела за време међусобног дејства нису у непосредном додиру, онда се дејство остварује помоћу физичког поља.

У простору око наелектрисаног тела делује електрично поље. Узајамно деловање (привлачење или одбијање) наелектрисаних тела остварује се посредством електричног поља. Електрично поље делује електричним силама на свако наелектрисано тело које се налази у њему.

E =\frac{F}{q}

Е – јачина електричног поља

q – количина наелектрисања

F – електрична сила

Јачина електричног поља у некој тачки бројно је једнака сили којом то поље делује на јединичну количину наелектрисања тела које се налази у тој тачки.

Јединица за мерење јачине електричног поља:

\frac{N}{C}             њутн по кулону

Јачина електричног поља је сразмерна количини наелектрисања које ствара електрично поље, а обрнуто сразмерна квадрату растојања:

E =k\frac{Q}{r^{2}}

Електрично поље се графички приказује помоћу линија електричног поља. Линије електричног поља су замишљене линије које се поклапају са правцем деловања сила електричног поља.

За смер линија електричног поља договору је узет смер кретања позитивног наелектрисања у том пољу.

elektricno polje 3

Линије електричног поља код позитивно наелектрисаног тела имају смер од тела, а код негативно нелектрисаног тела ка телу.

Електрично поље је јаче у деловима простора где су линије електричног поља гушће, а слабије је где су линије електричног поља ређе.

  • гушће – ближе извору поља
  • ређе – на већим удаљеностима од извора

Електрично поље између две паралелне равномерно наелектрисане плоче наелектрисане истим количинама наелектрисања супротног знака:

elektricno polje 2

Линије електричног поља електричног поља између две паралелне наелектрисане плоче су паралелне и равномерно распоређене. То значи да је јачина електричног поља иста у свакој тачки простора међу плочама. Овакво електрично поље је хомогено електрично поље.

Електрична поља тачкастих наелектрисања

Кликни и започни

 

 

 


Додатак:

 

 

Кулонов закон Рад силе електричног поља, електрични потенцијал и напон