Физика

за сваког по нешто

Кулонов закон

Презентација

Kulonov zakon

Између нелектрисаних тела делују силе. Силе су привлачне ако су тела наелектрисана супротним врстама наелектрисања, а одбојне ако су тела наелектрисана истим врстама наелектрисања.

На основу резултата елсперимената француски физичар Шарл Кулон је утврдио да сила зависи зависи од количине наелектрисања и растојања између тела.

F =k\frac{q_{1}q_{2}}{r^{2}}

k – константа сразмерности

за вакуум k =9\cdot 10^{9}\frac{Nm^{2}}{C^{2}}

( у води сила 81 пута слабија,

ако је између наелектрисаних тела стакло сила је 10 пута слабија)

q_{1},q_{2} – количине наелектрисања

r– растојање између наелектрисаних тела

Сила узајамног привлачења или одбијања два наелектрисана тела је сразмерна производу количина наелектрисања, а обрнуто сразмерна квадрату међусобног растојања.

Силе делују дуж правца који спаја два тачкаста наелектрисања, а смер зависи од знака наелектрисања:

  • наелектрисања истог знака се одбијају
  • наелектрисања супротног знака се привлаче.

Ова сила се често назива и електростатичка сила.

Електростатика је део физике у којем се проучава узајамно деловање непокретних наелектрисаних тела.

 

Интензитет силе зависи од облика и величине тела, распореда наелектрисања на њима, међусобног растојања … Зато не постоји јединствена формула којом је одређен интензитет силе у произвољнмо случају.

Кулонов закон може да се примени само на међусобно дејство тачкастих наелектрисања.

Као тачкаста наелектрисања могу да се сматрају тела чије су димензије много мање у односу на њихово међусобно растојање.

 

 

 

Наелектрисавање тела Електрично поље