Физика

за сваког по нешто

Везивање отпорника

 

Електрично коло са једним потрошачем – отпорником:

2016-04-16_13-59-31

У електричном колу може да се нађе већи број потрошача-отпорника који су међусобно повезани.

Та веза може бити:

  • редна

2016-04-16_14-01-47

  • паралелна

2016-04-16_14-02-10

  • мешовита

2016-04-16_14-02-31

Укупна отпорност зависи од тога како су везани потрошачи (отпорници).

 

 

Редна веза – један отпорник везан за други

2016-04-16_14-05-46

\varphi_{A} – електрични потенцијал тачке А

\varphi_{B} – електрични потенцијал тачке В

\varphi_{C} – електрични потенцијал тачке C

Напон – разлика потенцијала:

  • између тачака А и В U_{1}=\varphi_{B}-\varphi_{A}
  • између тачака B и C U_{2}=\varphi_{C}-\varphi_{B}

– разлика потенцијала између тачака A и C (U) једнак је разлици потенцијала између тачака A и B (U1) и тачака B и C (U2)

U=U_{1}+U_{2}

– укупна отпорност између тачака A и С – Re – еквивалентна отпорност

U_{1}=IR_{1}     U_{2}=IR_{2}     U=IR_{e}

IR_{e}=IR_{1}+IR_{2}

R_{e}=R_{1}+R_{2}

Еквивалентна (укупна) отпорност редно везаних отпорника једнака је збиру њихових отпорности.

 

 

Пралелна веза

У пракси се често користе разграната струјна кола. Овакво струјно коло има чворове у којима се струја грана односно сакупља.

2016-04-16_14-15-36

Закон одржања наелектрисања за тачке гранања -количина наелектрисања која доспева у тачку гранања за време t једнака је количини наелектрисања која напушта ту тачку.

q=q_{1}+q_{2}

It=I_{1}t+I_{2}t

I=I_{1}+I_{2}

I Кирхофово правило:

Збир јачина електричних струја које утичу у један чвор електричног кола једнак је збиру електричних струја које из њега истичу.

I=\frac{U}{R_{e}}     I_{1}=\frac{U}{R_{1}}     I_{2}=\frac{U}{R_{2}}

– укупна отпорност између тачака B и С – Re – еквивалентна отпорност

\frac{U}{R_{e}}=\frac{U}{R_{1}}+\frac{U}{R_{2}}

\frac{1}{R_{e}}=\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}

Реципрочна вредност еквивалентне отпорности паралелне везе отпорника једнака је збиру реципрочних вредности појединих отпорности.

 

 

Омов закон Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон