Физика

за сваког по нешто

Закон одржања импулса

Преузми Word документ

Укупан импулс физичког система, који је састављен од више тела, једнак је збиру импулса свих тела која се налазе у систему.

\overrightarrow{p}=\overrightarrow{p_{1}}+\overrightarrow{p_{2}}+...

\overrightarrow{p}=m_{1}\overrightarrow{v_{1}}+m_{2}\overrightarrow{v_{2}}+...

Импулси појединачних тела у систему могу да се разликују по правцу и смеру.

Закон одржања импулса важи само у инерцијалним референтним системима. У неинерцијалним системима, поред унутрашњих сила постоје и инерцијалне силе, тако да се овај физички систем не може сматрати изолованим.

Закон одржања импулса:

У инерцијалном референтном систему укупан импулс изолованог система тела (честица) не мења се у току времена.

\overrightarrow{p}=m\overrightarrow{v}

Пример 1: Колица А, масе m1, и колица В, масе m2, везана су концем. Између колица се налази сабијена еластична опруга. Када се конац пресече, опруга се ослободи и покрене колица, сопштавајући им брзине v1 односно v2.

Пошто је у изолованом систему колица-опруга укупни импулс система на почетку је био једнак нули:

\overrightarrow{p}=m\overrightarrow{v}=0

и после истезања опруге, на основну закона одржања импулса, збир импулса колица мора бити једнак нули:

\overrightarrow{p_{1}}+\overrightarrow{p_{2}}=0

m_{1}\overrightarrow{v_{1}}+m_{2}\overrightarrow{v_{2}}=0

То је могуће само ако су импулси колица једнаки по интензитету и правцу, а супротних смерова.

m_{1}v_{1}=m_{2}v_{2}

\frac{m_{1}}{m_{2}}=\frac{v_{2}}{v_{1}}

Колица за исто време пређу путеве:

s_{1}=v_{1}t     односно    s_{2}=v_{2}t

v_{1}=\frac{s_{1}}{t}                v_{2}=\frac{s_{2}}{t}

тако да је:

\frac{m_{1}}{m_{2}}=\frac{s_{2}}{s_{1}}

Апаратура може да се унапред подеси да је однос пређених путева обрнуто сразмеран њиховим масама. Ако колица истовремено ударе у граничнике на крају, важи закон одржања импулса.

 

Пример 2: У цеви се налази сабијена спирална опруга. На оба краја опруге прислоњене су куглице – једна је од дрвета, масе m1, а друга од метала, масе m2. Кугле имају једнаке полупречнике. Када се отпусти, еластична опруга се истегне и сила еластичности делује на кугле и саопштава им брзине v1 односно v2.

Пошто је у изолованом систему кугле-опруга укупни импулс система на почетку је био једнак нули:

\overrightarrow{p}=m\overrightarrow{v}=0

и после истезања опруге, на основну закона одржања импулса, збир импулса кугли мора бити једнак нули:

\overrightarrow{p_{1}}+\overrightarrow{p_{2}}=0

m_{1}\overrightarrow{v_{1}}+m_{2}\overrightarrow{v_{2}}=0

То је могуће само ако су импулси кугли једнаки по интензитету и правцу, а супротних смерова.

m_{1}v_{1}=m_{2}v_{2}

\frac{m_{1}}{m_{2}}=\frac{v_{2}}{v_{1}}

\frac{m_{1}}{m_{2}}=\frac{s_{2}}{s_{1}}

Провера Закона одржања импулса може да се изврши мерењем маса и брзина кугли (на основу пређених путева и времена кретања).

 

 

 Изоловани системи Рад силе