Физика

за сваког по нешто

Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кретање

Преузми Word документ

Презентација (равномерно праволинијско кретање)

Презентација swf (равномерно праволинијско кретање)

Презентација (равномерно променљиво праволинијско кретање)

Презентација swf (равномерно променљиво праволинијско кретање)

kretanje 1

Тело се креће равномерно ако по правој путањи прелази једнаке путеве у једнаким временским интервалима.

Брзина се израчунава када се пређени пут подели са временом кретања тела.

v=\frac{s}{t}

Брзина је бројно једнака пређеном путу у јединици времена.

Брзина је сразмерна пређеном путу, а обрнуто сразмерна времену.

Јединица за брзину:

  \frac{m}{s}   метар у секунди

Тело се креће брзином  ако сваке секунде пређе пут од 1m.

У саобраћају се најчешће користи јединица за мерење брзине километар на час \frac{km}{h}.

Пређени пут: s=vt             Време кретања тела: t=\frac{s}{v}

График зависности брзине од времена код равномерног праволинијског кретања

grafik 1

График зависности пређеног пута од времена код равномерног праволинијског кретања

grafik 2

Тело се креће променљиво ако у једнаким временским интервалима прелази различите путеве. Равномерно променљиво кретање је променљиво кретање код кога се брзина равномерно мења (повећава или смањује).

На пример: у току сваке секунде кретања брзина се повећава за исту вредност.

  • брзина се равномерно увећава – равномерно убрзано кретање
  • брзина се равномерно смањује – равномерно успорено кретање

пример:

  • почетном тренутку (почетак мерења времена t1=t0=0) одговара брзина v0 (v1=v0) – почетна брзина
  • мерење времена се завршава у тренутку t (t2=t) када је брзина кретања v (v2=v)

a=\frac{\triangle {v}}{\triangle t}

\triangle {v}= a{\triangle t}

примењено на овај случај:

промена брзине: \triangle {v}={v}-{v_{0}}

временски интервал: \triangle t=t-0=t

након замене у претходну једначину за промену брзине:

v-v_{0}= at

v=v_{0}+at

тренутна брзина равномерно убрзаног кретања са почетном брзином

Када тело полази из мировања – почетна брзина је једнака нули:

v_{0}=0

v=0+at

=at

тренутна брзина равномерно убрзаног кретања без почетне брзине

Код равномерно успореног кретања брзина и убрзање имају супротан смер, у току кретања брзина се смањује.

Брзина се смањује – убрзање се узима са знаком минус

v=v_{0}-at

тренутна брзина равномерно успореног кретања

График зависности брзине од времена код равномерно променљиог праволинијског кретања

  • убрзано без почетне брзине

grafik 3

  • убрзано са почетном брзином

grafik 4

  • успорено

grafik5

Средња брзина – количник укупног пређеног пута и укупног времена кретања.

v_{sr}=\frac{s_{u}}{t_{u}}

Код равномерно променљивог праволинијског кретања брзина се мења равномерно, па средња брзина може да се израчуна по формули:

v_{sr}=\frac{v_{0}+v}{2}

Зависност пређеног пута од времена

Када у формулу за средњу брзину v_{sr}=\frac{v_{o}+v}{2} заменимо формулу за тренутну брзину v=v_{0}+at добијамо:

v_{sr}=\frac{v_{0}+v_{o}+at}{2}

v_{sr}=\frac{2v_{0}+at}{2}

v_{sr}=\frac{2v_{0}}{2}+\frac{at}{2}

v_{sr}=v_{0}+\frac{at}{2}

Пређени пут је једнак производу средње брзине и протеклог времена:

s=v_{sr}t

ако се у ову формулу замени претходно изведена формула за средњу брзину, добија се:

s=(v_{0}+\frac{at}{2})t

s=v_{0}t+\frac{at^{2}}{2}

пређени пут код убрзаног кретања са почетном брзином

без почетне брзине:

s=\frac{at^{2}}{2}

успорено:

s=v_{0}t-\frac{at^{2}}{2}

График зависности пређеног пута од времена код равномерно променљивог праволинијског кретања

grafik 6

Додатак:

Убрзање Кретање са убрзањем g – вертикални, хоризонтални и коси хитац