Физика

за сваког по нешто

Средња и тренутна брзина

Преузми Word документ

Подсећање:

v_{sr}=\frac{s_{u}}{t_{u}}

Средња брзина – количник укупног пређеног пута и укупног времена кретања.

Формулу за средњу брзину можемо да напишемо и у следећем облику:

v_{sr}=\frac{s}{\triangle t}

где је s пређени пут који тело пређе у временском интервалу \triangle t=t_{2}-t_{1}.

 Уместо појма временски интервал често користимо појам време кретања, које означавамо словом t.

v_{sr}=\frac{s}{t}

Овако дефинисана средња брзина је скаларна величина.

Средња брзина непотпуно описује кретање. На основу средње брзине не може да се одреди где се тело налазило и како се кретало у одређеном тренутку.

Кретање тела је потпуно познато ако се знају положај и брзина тела у сваком тренутку. Брзина тела у одређеном тренутку назива се тренутна брзина.

Тренутна брзина може да се прикаже као средња брзина у веома малом интервалу. Најмањи временски интервал је бесконачно мали временски интервал  чији се почетни и крајњи тренутак практично поклапају.

Да би се у потпуности описало кретање тела, тренутна брзина мора да буде приказана као векторска величина. Тренутна брзина, као векторска величина дефинише се помоћу вектора помераја за који се материјална тачка помери у бесконачно малом интервалу времена.

\overrightarrow{v}=\frac{\overrightarrow{\triangle r}}{\triangle t}    за    \triangle t\rightarrow 0

Правац вектора тренутне брзине се поклапа са правцем тангенте на путању у посматраној тачки, смер је одређен смером кретања тела, а интензитет је једнак средњој брзини у бесконачно малом временском интервалу.

Код праволинијског кретања правац вектора брзине се поклапа са правцем путање.

У зависности од тога да ли је правац вектора брзине константан или се мења, кретање може бити праволинијско и криволинијско.

Подела кретања на основу интензитета тренутне брзине – равномерно и неравномерно (променљиво).

Механичко кретање Закон слагања брзина