Физика

за сваког по нешто

Дијаграми прелаза

Преузми Word документ

График зависности притиска од температуре за идеалан гас и за засићену пару:

dijagrami prelazi 1

Са графика се види да са порастом температуре брже повећава притисак засићене паре него притисак идеалног гаса.

Објашњење: Са повећањем температуре испаравање је интензивније, па се повећава концентрација паре. Значи, притисак паре расте зато што се повећава концентрација и средња брзина молекула, док се притисак идеалног гаса повећава само због повећавања брзине молекула.

Фазни дијаграм прелаза течност-гас:

dijagrami prelazi 2

Са графика се види при којим вредностима притиска и температуре супстанца егзистира у течном, а при којим у гасовитом стању и када истовремено постоје обе фазе. Тачке на кривој одговарају стању у коме истовремено постоје и течност и пара.

Испод криве су стања са вишим температурама и нижим притисцима. У тим стањима је већа унутрашња енергија супстанце, па је супстанца у разређеном стању. Значи, испод криве зависности притиска од температуре су стања која одговарају гасу (незасићеној пари). Изнад криве су стања у којима супстанца постоји као течност.

Прелаз супстанце из једног у друго стање врши се приликом загревања или хлађења. Прелаз из једног у друго стање је могућ и без промене температуре, ако се мења притисак. Супстанца може прелазити из течног у гасовито стање, без промене температуре, тако што се смањује притисак изнад течности. Док гас може прелазити у течност повећањем притиска.

Фазни дијаграм прелаза кристал-течност:

dijagrami prelazi 3

Тачке на кривој одговарају стању у коме истовремено постојање кристала и течности.

Супстанција у чврстом стању – стања изнад криве зависности притиска од температуре (на нижим температурама и вишим притисцима).

Супстанција у течном стању – стања испод криве зависности притиска од температуре (на вишим температурама и нижим притисцима).

Неке супстанције имају већу густину у течном него у чврстом стању (пример: вода има већу густину од леда). Фазни дијаграм за такве супстаније може да се прикаже у следећем облику:

dijagrami prelazi 4

Са дијаграма се види да се загревањем кристал преводи у течно стање, али и да се кристал може истопити повећањем притиска.

Криве су веома стрме што значи да се тачка топљења веома споро мења са променом притиска.

Фазни дијаграм прелаза кристал-гас:

dijagrami prelazi 5

Тачке на кривој представљају стања у којима егзистирају обе фазе. Изнад криве су стања кристала, а испод стања гаса.

При порасту температуре кристал прелази у гасно стање, док са повећањем притиска супстанца прелази из гасовитог у кристално стање.

Тројна тачка

Под одређеним условима ( на одређеној температури и под одређеним притиском) сва три агрегатна стања могу да постоје заједно. Том стању на графику зависности притиска од температуре одговара тачка пресека кривих линија које представљају двофазна стања.

dijagrami prelazi 6

dijagrami prelazi 7

Тројна тачка представља стање у којем истовремено постоје и кристал и течна и гасовита фаза. Само мала промена неког од параметара изазива прелаз у неко агрегатно стање.

Тројна тачка воде одређена је параметрима:  p_{T}=611,8Pa и T_{T}=273,16K (t_{T}=0,01^{0}C).

Критична тачка је она тачка на кривој испаравања и кондензације фазног дијаграма у којој су густина течности и засићене паре једнаке и између те две фазе нема никаквих разлика.

Фазни прелази Молекулске силе и агрегатна стања