Физика

за сваког по нешто

Молекулске силе

Преузми Word документ

За разлику од гасова, у течностима и чврстим телима честицe (атоми и молекули) су близу једна другој, па на њихова кретања утичу и међусобна деловања (међумолекулске силе). Стање супстанце одређују међумолекулске силе. Атоме и молекуле у супстанци на окупу држе међумолекулске силе.

Особине међумолекулских сила:

 • привлачне или одбојне – зависно од међусобног растојања молекула (атома)
  • у чврстим телима и течностима постоји неко равнотежно стање између молекула (растојање између молекула реда величине 10-10m) – изједначене су привлачне и одбојне силе
  • на већим растојањима од пречника молекула (атома), реда величине 10-10m, привлачне, а на мањим растојањима одбојне (пример: покушај да се тело истегне или сабије)
  • на великим растојањима интеракције између молекула су занемарљиве
 • кратког домета – међумолекулске силе делују само на малим растојањима
 • својство засићења – делују само са најближим суседима
 • електромагнетне природе – електрони једног атома привлаче језгра другог атома, а одбојним силама делују на електроне другог атома; језгра атома се такође одбијају

Зависност међумолекулске силе од растојања између молекула:

molekulske sile

r_{0} – равнотежно стање (међумолекулска сила једнака нули)

r<r_{0} – силе одбојне

r>r_{0} – силе привлачне

r>2r_{0} – интензитет сила је мали

Супстанца је у сваком агрегатном стању изграђена од истих молекула, али су различити распоред молекула, њихово кретање и међусобно деловање. Због тога супстанца има различите особине у гасовитом, течном и чврстом стању.

Чврсто стање:

 • кинетичке енергије топлотног кретања мале
 • молекули остају у истом окружењу
 • топлотно кретање – осциловање са малим амплитудама око равнотежног положаја
 • сталан облик
 • мала промена запремине приликом топлотне размене

Течности

 • молекули на малом растојању
 • равнотежни положај једног молекула није увек исти
 • кинетичка енергија топлотног кретања је довољно велика, да молекули могу да се крећу
 • немају сталан облик – облик суда у коме се налазе
 • приликом топлотне размене долази до промене запремине

Гасови

 • кинетичке енергије топлотног кретања су довољно велике да молекули савладају привлачне силе
 • облик и запремина суда у коме се налазе

Топлотно ширење чврстих тела и течности