Физика

за сваког по нешто

Кирхофова правила

Преузми Word документ

У пракси се често користе разграната струјна кола. Оваква струјна кола имају чворове у којима се струја грана или се сакупља. У оваквим струјним колима јачина електричне струје не може да се одреди само применом Омовог закона, већ у комбинацији са другим физичким законима.

Пример: у тачки B струја се грана у тачки C струје се сакупљају

2016-04-22_23-16-57

Закон одржања наелектрисања за тачке гранања – количина наелектрисања која доспева у тачку гранања за време t једнака је количини наелектрисања које напушта ту тачку.

q=q_{1}+q_{2}

It=I_{1}t+I_{2}t

I=I_{1}+I_{2}

Када би се ове јачине електричних струја измериле амперметрима, утврдило би се да је јачина електричне струје I једнака збиру јачина струја I1 и I2.

I Кирхофово правило:

Збир јачина електричних струја које утичу у један чвор електричног кола једнак је збиру електричних струја које из њега истичу.

Исто важи и за чвор у који утиче и из кога истиче више струја:

2016-04-22_23-20-51

I_{1}+I_{2}+I_{5}=I_{3}+I_{4}

Алгебарски збир електричних струја у сваком чвору електричног струјног кола једнак је нули.

\sum I=0

Електричне струје које утичу у један чвор узимају се као позитивне, а оне које истичу као негативне.

II Кирхофово правило:

Односи се на затворену струјну контуру.

Омов закон за струјно коло у  коме се налази један извор електричне струје има облик:

I=\frac{\varepsilon}{\sum R}

Ако у колу има више извора електричне струје:

I=\frac{\sum \varepsilon}{\sum R}

\sum \varepsilon=\sum IR

Алгебарска сума свих електромоторних сила у струјној контури разгранатог струјног кола једнака је алгебарској суми напона на сваком отпорнику у истој контури.

 Омов закон за струјно коло Електрична проводљивост чврстих тела