Физика

за сваког по нешто

Термодинамика

Термодинамика је наука о топлотним појавама и топлотним машинама. Термодинамика проучава претварање енергије из једног облика у други и услове под којима се то дешава.

Као и молекулско – кинетичка теорија гасова, термодинамика се бави проучавањем гасова. Међутим, док молекулско – кинетичка теорија гасова има тзв. микроприступ проучавању процеса у гасовима, термодинамика, насупрот томе, има макроприступ.

Почетке развоја термодинамике везујемо за почетак 19. века. Пошто тада још увек нису биле развијене атомска и молекуларна теорија материје, проучавање појава са макроскопског становишта било је једино могуће.

То значи да се у термодинамици не разматрају процеси на нивоу молекула гаса, већ се гас посматра као целина. При посматрању неког процеса у гасу врше се мерења основних параметара који одређују стање тог гаса, па се на основу резултата ових мерења изводе закључци.

Основни параметри стања гаса су као и у молекулско – кинетичкој теорији:

– притисак гаса – [p]=Pa

– запремина коју гас заузима – [V]=m^{3}

– температура гаса – [T]=K

Поред три основна параметра стања гаса у основне термодинамичке величине спадају и:

– унутрашња енергија гаса – [U]=J

– количина топлоте – [Q]=J

– извршени рад – [A]=J