Физика

за сваког по нешто

Мерила и мерни инструменти

 

За мерење физичких величина користе се мерила и мерни инструменти.

 

Мерила су једноставни уређаји помоћу којих се директним мерењем одређује (очитава) бројна вредност.

пример: дужина, маса

 

Мерни инструменти су сложени уређаји којима се посредно (помоћу неког техничког поступка) одређује бројна вредност физичке величине.

 пример: температура, јачина струје, електрична енергија

– мерење температуре: праћењем промене једне величине (запремине живиног стуба) мери се друга величина (температура)

 

 

Мерење времена Грешке при мерењу и средња вредност