Физика

за сваког по нешто

Коефицијент корисног дејства

Економичност машине изражава се коефицијентом корисног дејства. Коефицијент корисног дејства се означава грчким словом ета (\eta).

Коефицијент корисног дејства машине представља однос (количник) корисног рада и уложеног рада.

\eta=\frac{A_{k}}{A_{u}}

– Ak – користан рад

– Au -уложени рад

\eta=\frac{P_{k}}{P_{u}}

– Pk – користна снага

– Pu -уложена снага

 

Коефицијент корисног дејства увек је мањи од 1. Што је ближи јединици машина је економичнија.

Коефицијент корисног дејства може да се изрази у процентима тако што се добијена вредност (децимални број) помножи са 100.

Пример:

0,28                 28%

0,38                 38%

0,94                 94%

 

 

 

 

Снага Механички рад