Физика

за сваког по нешто

Равномерно променљиво праволинијско кретање

Презентација

Презентација swf

Тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве. Равномерно променљиво кретање је променљиво кретање код кога се брзина равномерно мења (повећава или смањује).

Тело у једнаким временским интервалима прелази различите путеве.

  • полазак аутобуса – повећава се брзина – шта ради – убрзава
  • заустављање аутобуса – смањује брзину – шта ради – успорава

На пример: у току сваке секунде кретања брзина се повећава за исту вредност.

  • брзина се равномерно увећава – равномерно убрзано кретање
  • брзина се равномерно смањује – равномерно успорено кретање

 

убрзано кретање:

брзина и убрзање имају исти правац и исти смер

ubrzanje 2

 

успорено кретање:

брзина и убрзање имају исти правац а супротан смер

ubrzanje 3

 

Најважнија карактеристика равномерно променљивог праволинијског кретања је да се убрзање не мења у току кретања.

 убрзање стално – не мења се у току времена.

a=const

Тренутна и средња брзина

У току кретања брзина тела се мења. Брзина тела у одређеном тренутку назива се тренутна брзина.

Код равномерно убрзаног кретања брзина и убрзање имају исти смер. У току кретања брзина се повећава.

 

ПРИМЕР:

  • почетном тренутку (почетак мерења времена) одговара брзина v0
  • мерење времена се завршава у тренутку t када је брзина кретања v

a=\frac{\triangle {v}}{\triangle t}

\triangle {v}= a{\triangle t}

примењено на овај случај:

промена брзине: \triangle {v}={v}-{v_{0}}

временски интервал: \triangle t=t-0=t

након замене у претходну једначину за промену брзине:

v-v_{0}= at

v=v_{0}+at

тренутна брзина равномерно убрзаног кретања са почетном брзином

Када тело полази из мировања – почетна брзина је једнака нули:

v_{0}=0

v=0+at

v=at

тренутна брзина равномерно убрзаног кретања без почетне брзине

 

Код равномерно успореног кретања брзина и убрзање имају супротан смер, у току кретања брзина се смањује.

Брзина се смањује – убрзање се узима са знаком минус

v=v_{0}-at

тренутна брзина равномерно успореног кретања

 

Средња брзина – количник укупног пређеног пута и укупног времена кретања.

v_{sr}=\frac{s_{u}}{t_{u}}

Код равномерно променљивог праволинијског кретања брзина се мења равномерно, па средња брзина може да се израчуна по формули:

v_{sr}=\frac{v_{0}+v}{2}

Зависност пређеног пута од времена

Када у формулу за средњу брзину v_{sr}=\frac{v_{o}+v}{2} заменимо формулу за тренутну брзину v=v_{0}+at добијамо:

v_{sr}=\frac{v_{0}+v_{o}+at}{2}

v_{sr}=\frac{2v_{0}+at}{2}

v_{sr}=\frac{2v_{0}}{2}+\frac{at}{2}

v_{sr}=v_{0}+\frac{at}{2}

Пређени пут је једнак производу средње брзине и протеклог времена:

s=v_{sr}t

ако се у ову формулу замени претходно изведена формула за средњу брзину, добија се:

s=(v_{0}+\frac{at}{2})t

s=v_{0}t+\frac{at^{2}}{2}

пређени пут код убрзаног кретања са почетном брзином

без почетне брзине:

s=\frac{at^{2}}{2}

успорено:

s=v_{0}t-\frac{at^{2}}{2}

 

 II Њутнов закон Графичко представљање зависности брзине и пута од времена