Физика

за сваког по нешто

Таласно кретање

Примери таласног кретања у механици:

  • таласи на води кад се убаци камен

  • морски таласи

  • таласање жита

  • таласи на стадиону

  • конопац

Осцилације које се појављују на једном месту предају се другим честицама – средина се таласа.

Механички талас представља процес преношења осцилација са једне на суседне честице средине.

Таласно кретање – преношење осилаторног кретања од једне честице на друге.

 

Место на на коме започиње таласно кретање назива се извор таласа. Од извора се осцилације преносе захваљујући међумолекуларним силама.

 

Честице средине осцилују само око равнотежног положаја, а талас односно поремећај се преноси кроз ту средину.

хомогена средина – брзина таласа једнака у свим правцима

 

Таласи могу бити сферни и равни.

пример:  таласи се формирају у облику концентричних кругова (вода), линије (жито на ветру)

Таласни фронт обухвата све честице које осцилују на исти начин.

Облик таласног фронта:

  • кружница (просторни)
  • линија (равни таласи)

 

У зависности од правца осциловања честица у односу на правац простирања таласа таласи могу да буду:

попречни (трансферзални) – честице осцилују нормално на правац кретања таласаканап

уздужни (лонгитудинални) – честице осцилују у правацу кретања таласа – опруга

 

Честице не путују него само осцилују око равнотежних положаја.

 

2016-07-29_09-48-48

За честице које осцилују на исти начин може да се каже да се налазе у истој фази.

пример:

  • A, C, E
  • F, G
  • B, D

Честице које се налазе у истој фази осциловања имају имају исту елонгацију, исти смер кретања и исту брзину осциловања.

 

Растојање између две најближе честице које се налазе у истој фази осциловања назива се таласна дужина.

Таласна дужина је растојање до кога се осциловање преноси за време од једног периода.

Таласна дужина се означава грчким словом ламбда (\lambda), а мери се у метрима.

 

Брзина простирања таласа и брзина осциловања:

Брзина таласа односи се на процес преношења осцилација од једне до друге честице средине, а брзина осциловања се везује за кретање честица око равнотежног положаја.

2016-07-29_09-53-43

 

Брзина простирања таласа – упоредити са равномерним кретањем и повезати величине које описују ово кретање и кретање таласа:

s=vt                     \lambda=vТ

За време док једна честица изврши једну осцилацију, односно за време једног периода Т, талас пређе растојање једнако таласној дужини \lambda.

Пошто је: T =\frac{1}{f}

\lambda=\frac{v}{f}

v=\lambda f

 

Брзина простирања таласа једнака је производу даласне дужине и фреквенције осциловања.

 

не анализирати као: брзина је утолико већа уколико је већа таласна дужина или фреквенција

већ: кроз исту средину могу да се простиру таласи различитих таласних дужина

 

Честице које осцилују имају кинетичку и потенцијалну енергију.

Преношењем осцилација са једне на другу честицу преноси се енергије.

 таласи – преносиоци енергије

 


Додатак:

 

 

Пригушене и принудне осцилације. Резонанција Звук